RSS Facebook

Karta stavby 

Krematorium a urnový háj

 
U krematoria 460 | Liberec - Perštýn
Feuerhallenstrasse
GPS: 50°45'42.860"N, 15°3'25.960"E
Autor:
Rudolf Bitzan
Spoluautor:
Karl Kerl
Účel stavby:
Funerální stavba
Výstavba:
1915 - 1917
Sloh:
reformní architektura
O stavbě

Liberecké krematorium byla první budova svého druhu v celém Rakousku-Uhersku, neboť zde působila jedna z nejaktivnějších poboček vídeňského spolku Die Flamme. V prosinci 1913 byla vypsána velká soutěž, které se zúčastnila řada architektů, mj. Hans Glaser a Karl Scheffel z Vídně či Max Kühn a Heinrich Fanta. První cenu porota nakonec neudělila, druhou získali místní architekti Rudolf Scholze a Josef Schida a třetí obdržel Bitzanův návrh Feuerburg. Protože se jeho projekt spolku líbil nejvíce, byl nakonec zvolen k realizaci, ovšem bez možnosti uvést krematorium do provozu, protože to neumožňovala rakouská legislativa a až do vzniku Československé republiky byli občané města nuceni využívat služeb krematoria v nedaleké Žitavě. Autorem abstrahovaných soch strážců po stranách masivního portiku s egyptizujícími sloupy byl sochař Alois Rieber, žák profesorů Pirnera a Myslbeka v Praze. Symetrická budova sestává ze čtyř navzájem propojených částí. Obě postranní, jednopodlažní křídla (správní a technická část) jsou odlehčena loubím a kontrastují s centrální částí, tvořenou vysokým, nezdobeným kubusem s vertikálními pásy oken, v němž se nachází obřadní síň, čekárna a kolumbárium. Celkové romantizující pojetí stavby dotváří text básníka Antona Augusta Raaffa na čelní fasádě obřadní síně: Čistý, božský, nádherný ohni, přijmi ve svou náruč zemdlené tělo.Bitzan byl i autorem interiérů a mobiliáře, který je v jednotě s architekturou. Zajímavé je dispoziční řešení krematoria, jež má blízko k Bitzanově realizaci Křížového kostela ve Zhořelci z let 1913–16. Okolí krematoria (urnový háj) upravil v roce 1921 liberecký architekt Karl Kerl do tvaru vějíře. K budově se Bitzan znovu vrátil v letech 1927 – 30, kdy na popud magistrátu vypracoval projekt adaptace krematoria, rozšířil urnový háj a dostavěl ohradní zeď s kolumbáriem. Bez zajímavosti také není fakt, že liberecká realizace sloužila jako vzor pro nerealizované krematorium v saském Freitalu, jehož projekt vypracoval Bitzan v rámci práce na celkové regulaci města v letech 1923-24.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

Der Kampf um das Reichenberger Krematorium. Reichenberger Zeitung, 30. 6. 1910, s. 1-2
Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 406 – IV
MENCL, František: Evropská krematoria, Praha: František Mencl 1919
RÜCKER, Friedrich: Feuerhalle - Urnenhain in Reichenberg. Reichenberg: Im Verlage des Stadtrates, 1928. s. 23
SOkA Liberec, Sbírka map a plánů, Archiv města Liberce. Krematorium (Rudolf Bitzan), kat. č. 1087, sig.K/21
SOkA Liberec, Archiv města Liberec díl IV (Gd), Urnový háj, inv. č. 899, sign. 362,kart. 549
VEČEŘÁLKOVÁ, Markéta: Krematoria v české architektuře 10. -30. let 20. století. Jejich historie, architektura a ideový obsah. Umění 1997, roč. 4
Wettbewerb für ein Krematorium in Reichenberg, Architekten Glaser und Scheffel. Wiener Bauindustrie Zeitung 1914, roč. 31, tab. 69
ZEMAN, Jaroslav: Architektonický a urbanistický vývoj Liberce 1352-2006. Praha, 2009. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění.
ZEMAN, Jaroslav: Rudolf Bitzan, pozapomenutý spolutvůrce tváře Sudet, in: Fontes Nissae 10, Liberec 2009, s. 24.

Odkazy

webové stránky krematoria:
krematoriumliberec.cz

Krematoria v meziválečném Československu:
www.archiweb.cz

Výskyty v jiných databázích

Archiweb:
www.archiweb.cz

TOPOMOMO:
topomomo.eu

facebook:
www.facebook.com

[IMG]

Současný stav

foto: Filip Landa 2011

[IMG]

Situace

SOkA Liberec

[IMG]

Detail vstupního portiku

Magistrát města Liberce - archiv stavebního úřadu

[IMG]

Hlavní průčelí

SOkA Liberec

[IMG]

Půdorys.

Magistrát města Liberce - archiv stavebního úřadu

[IMG]

Boční průčelí

SOkA Liberec

[IMG]

Návrh interiéru obřadní síně

SOkA Liberec

[IMG]

Návrh mobiliáře

SOkA Liberec

[IMG]

Nerealizovaný projekt adaptace z let 1927-28

SOkA Liberec

[IMG]

Projekt urnového háje

SOkA Liberec

[IMG]

Návrh kolumbária

SOkA Liberec

[IMG]

Projekt ohradní zdi

SOkA Liberec

[IMG]

Historický snímek krematoria

RÜCKER, Friedrich. Feuerhalle - Urnenhain in Reichenberg. Reichenberg: Im Verlage des Stadtrates, 1928

[IMG]

Interiér obřadní síně

[IMG]

Obřadní síň, pohled ke vstupu

RÜCKER, Friedrich. Feuerhalle - Urnenhain in Reichenberg. Reichenberg: Im Verlage des Stadtrates, 1928

[IMG]

Dobová pohlednice

Archiv J. Zemana

[IMG]

Dobová pohlednice

Archiv J. Zemana

[IMG]

Místnost pro pozůstalé

RÜCKER, Friedrich. Feuerhalle - Urnenhain in Reichenberg. Reichenberg: Im Verlage des Stadtrates, 1928

[IMG]

Dobová pohlednice

Archiv J. Zemana

[IMG]

Snímek Rudolfa Ginzela Krematorium - předbouřková nálada z 23. května 1919

Severočeské muzeum v Liberci

[IMG]

Riebrova socha "strážce" u vstupu

Foto J. Zeman

[IMG]

Celkový pohled

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail vstupního portiku

Foto J. Zeman

[IMG]

Centrální část krematoria

Foto J. Zeman

[IMG]

Návrh krematoria ve Freitalu (1923-24)

Deutschlands Städtebau. Freital (1924)

[IMG]

Model Bitzanovy regulace města Freital v pozadí s monumentální budovou krematoria

Städtischen Sammlungen Freital, Schloss Burgk

[IMG]

Kerlův projekt urnového háje z roku 1921

RÜCKER, Friedrich. Feuerhalle - Urnenhain in Reichenberg. Reichenberg: Im Verlage des Stadtrates, 1928

[IMG]

Projekt urnového háje - detail

RÜCKER, Friedrich. Feuerhalle - Urnenhain in Reichenberg. Reichenberg: Im Verlage des Stadtrates, 1928

[IMG]

Letecký snímek krematoria v pozadí s urnovým hájem od Karla Kerla

mapy.cz

[IMG]

interiér

foto: Sigrid Brandt