RSS Facebook

Karta stavby 

Špičková vodní elektrárna Přespolní elektrárny Liberec

 
Rudolfovská 63 | Liberec - Rudolfov
Rudolfsthal
GPS: 50.7942658N, 15.1093631E
Autor:
Artur Payr (Payer)
Účel stavby:
Průmyslová stavba
Výstavba:
1925 - 1928
Historický název:
Spitzenkraftwerk Rudolfsthal
O stavbě

Nedlouho po napouštění přehrady Bedřichov se objevila myšlenka na energetické využití spádu mezi nádrží a Rudolfovem. Záměr byl rozpracováván s přestávkami od roku 1908, ale k realizaci došlo až mezi lety 1925–1928 na základě projektové dokumentace z let 1923 a 1924. Architektonický návrh vlastního objektu elektrárny, rozděleného na strojovnu a obytný trakt se třemi služebními byty, připravil profesor Německé vysoké školy technické v Praze Artur Payr. Autorem vodního díla a celkového projektu se stal Ing. Ludwig Hamburger. Elektrárna je provedena jako cihelná stavba se železobetonovými stropy se zobytněným podkrovím, postavená na obdélném půdorysu o rozměrech 26 × 14 m. Završuje ji valbová střecha, krytá původně bobrovkami, dnes bitumenovým šindelem. Střechu mírně převýšeného obytného traktu, který je pohledově jasně oddělen kolmou orientací na elektrárenskou část s turbínovou halou, prostupují dva polovalbové vikýře. Střecha strojovny byla původně opatřena volskými oky. Objekt charakterizuje sokl obložený žulovými kvádry, břízolitová omítka, vysoká, bohatě členěná okna prostupující severní, jižní a východní průčelí a prosvětlující strojovnu a masivní, plochá korunní římsa nesoucí výrazně předsazenou střechu. Nepřehlédnutelný prvek dodávající stavbě typický výraz představuje zapuštění oken v hlubokých špaletách. Zajímavým detailem jsou konstrukce nasávání a výdechu ventilace generátoru na střeše a v úrovni terénu v jižním a severním průčelí. V turbínové hale se nachází turbosoustrojí, které začalo dodávat proud do rozvodné sítě Přespolní elektrárny v Liberci (Elektrischen Überlands-Werkes reg. Genossenschaft m. b. H. In Reichenberg, EÜW) 1. ledna 1927. Trojfázový synchronní generátor Siemens Schuckert, pracoval při jmenovitých otáčkách 500 ot/min, zdánlivém elektrickém výkonu 1 200 kVA, napětí 5 500 V a účiníku cos 0,5–1. Pohání jej dvojčitá Peltonova turbína J. M. Voith s horizontální hřídelí. Soupis důchodkového kontrolního úřadu z roku 1930 uvádí hltnost 0,650 m³/s, spád 170,6 m (dnes 173,5 m) a normální výkon vodního díla 1 200 hp (nyní 850 kW). Turbína se jmenovitými otáčkami 500 ot/min má oběžná kola ze speciální ocelolitiny s přišroubovanými lopatkami. Vodní paprsek na oběžná kola proudí dvojicí dvou dýz. Je vybavena kombinovanou mechanickohydraulickou dvojitou regulací souosou jehlou a odchylovačem vodního proudu (deflektorem). Regulace byla původně doplněna také brzdicí dýzou působící proti směru točení při brždění turbíny, ta však byla v padesátých letech odstraněna. Turbosoustrojí je po nezbytných modernizacích stále plně funkční. Vlastní vodní dílo sestává z více než 3 km dlouhého přivaděče vedeného lesním terénem od přehrady Bedřichov, tvořeného krytým kanálem profilu písmene U z prostého betonu (v místě dvou akvaduktů ze železobetonu), širokým 1 m a ve středu vysokým 1,23 m. Kromě vlastního kanálu, svrchu krytého betonovými deskami zasypanými zeminou a opatřeného deseti záchytnými objekty, bylo nutné postavit vtokový vzdouvací objekt pod hrází bedřichovské přehrady s hrubými česlemi, dvě nádrže k zachycování splavenin z levostranných přítoků přivaděče – v těchto místech je veden krátkými akvadukty – a konečně vodní zámek s vyrovnávací komorou, odkalovací propustí, jalovým přepadem a jemnými česlemi, ze kterého vede tlakové potrubí k elektrárně. Ocelové nýtované tlakové potrubí o průměru 700 mm v horní části, 675 mm ve středním a 650 mm v dolním úseku je 1 173 m dlouhé s převýšením 170 m. Ačkoliv elektrárna začala pracovat již počátkem roku 1927, jednalo se pouze o první, vysokotlakou část celého vodního díla. Zbývalo postavit vyrovnávací nádrž, ve které se mísí voda z odtokového kanálu od turbíny s vodou Černé Nisy. Nezbytnou součástí je štěrková přehrážka, hradící řeku nad nádrží a bránící jejímu zanášení sedimenty. Vodu ve vyrovnávací nádrži zadržuje oblouková gravitační hráz zděná ze žulových kvádrů o délce 63 m. Je vybavená základovou výpustí o průměru 0,8 m a navazuje na ni bezpečnostní přeliv o šířce 12 m s kaskádou, hrazený automatickým klapkovým uzávěrem s betonovým protizávažím.Objem nádrže činí 25 100 m³. Ke vzdušné straně hráze přistupuje turbínový domek, jednoduchá hranolová stavba z žulového neomítaného zdiva, završená železobetonovým trámovým stropem nesoucím pultovou střechu. Na spádu 8,5 m v něm pracuje dvojčitá spirální rychloběžná turbína typu Francis výrobce J. M. Voith z roku 1927. Na rozdíl od Peltonovy turbíny v elektrárně byla určena nikoliv pro špičkový, ale průběžný provoz. V letech 1961–1996 provozovala elektrárnu Severočeská energetika Děčín, v současné době ji vlastní a spravuje Povodí Labe, s. p., závod Jablonec nad Nisou. V roce 2014 byl celý komplex včetně technologie prohlášen kulturní památkou.
Text Mgr. P. Freiwilliga

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

FREIWILLIG, Petr. Technická památka jako živý technologický komplex na příkladu špičkové vodní elektrárny v Liberci-Rudolfově. Zprávy památkové péče, 2013, roč. 73, č. 3, s. 237–245.
Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, složka domu 63-XXI

Výskyty v jiných databázích

Archiweb:
www.archiweb.cz

Národní památkový ústav:
www.npu.cz

Atrakce průmyslu a techniky:
www.atrakcjetechniki.karr.pl

[IMG]

Jižní průčelí - pohled. Novodobé zaměření

SA MML

[IMG]

Příčný řez. Novodobé zaměření

SA MML

[IMG]

půdorys 1. PP. Novodobé zaměření

SA MML

[IMG]

Západní a východní průčelí - pohled. Novodobé zaměření

SA MML

[IMG]

Nosná konstrukce automatického zátěžového klapkového uzávěru s protizávažím. Stav 2013

Foto P. Freiwillig

[IMG]

Severní průčelí a vyrovnávací nádrž. Stav 2013

Foto P. Freiwillig

[IMG]

Východní průčelí. Stav 2013

Foto P. Freiwillig

[IMG]

Severní průčelí objektu elektrárny

Foto: Petr Freiwillig

[IMG]

Balkon ve strojovně

Foto: Petr Freiwillig

[IMG]

Detail okna

Foto: Petr Freiwillig

[IMG]

Dvojčitá peltonova turbína

Foto: Petr Freiwillig

[IMG]

Francisova speciální turbína pod hrází vyrovnávací nádrže

Foto: Petr Freiwillig

[IMG]

Peltonova turbína, detail výrobního štítku

Foto: Petr Freiwillig

[IMG]

Ovládací pult, detail

Foto: Petr Freiwillig

[IMG]

Regulátor peltonovy turbíny

Foto: Petr Freiwillig

[IMG]

Kaskáda vývařiště pod kaskádou vyrovnávací nádrže

Foto: Petr Freiwillig

[IMG]

Jeden z odběrných objektů na trase přivaděče

Foto: Petr Freiwillig

[IMG]

Přivaděč vedený akvaduktem

Foto: Petr Freiwillig

[IMG]

Tlakové potrubí

Foto: Petr Freiwillig

[IMG]

Vodní zámek

Foto: Petr Freiwillig

[IMG]

Vzdouvací objekt na přehradě Bedřichov

Foto: Petr Freiwillig

[IMG]

Původní ovládací pult strojovny

Foto J. Zeman

[IMG]

Hráz vyrovnávací nádrže se základním kamenem

Foto J. Zeman

[IMG]

Základní kámen hráze s letopočtem 1928, označením Přespolní elektrárny v Liberci (Elektrischen Überlands-Werkes reg. Genossenschaft m. b. H. In Reichenberg, EÜW) a signaturou stavební firmy Ed. Ast, Stroner & Co.

Foto J. Zeman

[IMG]

Hráz vyrovnávací nádrže

Foto J. Zeman