RSS Facebook

Karta stavby 

Obecná a měšťanská škola

 
Komenského 314 | Liberec - Staré Město
Franz-Clam-Gallas Strasse, Peter Donhäuser Strasse
GPS: 50°46'5.786"N, 15°3'47.812"E
Autor:
Milan Babuška
Účel stavby:
Školská stavba
Výstavba:
1934 - 1935
Sloh:
Tradicionalismus
Aktuální název:
Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti Fakulty strojní
Historický název:
Státní chlapecká a dívčí obecná a měšťanská škola
O stavbě

Nová budova obecné a měšťanské školy v Komenského ulici z let 1934 – 35 byla vybudovaná z iniciativy inspektorátu státních menšinových škol a Národní jednoty severočeské. Projekt se již od počátků potýkal s řadou komplikací, přičemž výtky se týkaly především zvolené parcely, kterou město odmítalo uvolnit s poukazem, že se jedná o veřejný park a stavební povolení bylo vydáno teprve po zásahu Ministerstva veřejných prací. Pro zdejší českou menšinu představovalo založení školy mimořádnou událost a tak není divu, že o slavnostním položení základního kamene dne 3. června 1934 referovaly o dva dny později i Národní listy pod emotivním titulkem Svátek českého Liberce. Stavbu provedla pražská firma Václav Nekvasil a ke slavnostnímu otevření došlo ve dnech 27. a 28. října 1935. Mohutná, tradicionalisticky orientovaná budova na půdorysu písmene E, zastřešená valbovou střechou má hlavní průčelí orientované do Komenského ulice. Horizontálně komponovanou hlavní fasádu rytmizuje pravidelný rastr rozměrných čtvercových oken a po stranách jsou situovány vstupy do budovy. Dvorní průčelí, obrácené do někdejší zámecké zahrady ukončují krátká boční křídla, svírající nádvoří s hřištěm a střední symetrický rizalit, v přízemí s tělocvičnou a v patře s kreslírnou. Racionálně řešená dispozice byla podřízena funkční náplni novostavby, nicméně vedle obligátních učeben se zde nalézala rovněž herna s opatrovnou určená pro děti předškolního věku, situovaná v nižším, předsazeném rizalitu, asymetricky přisazeném k hlavnímu průčelí a nechyběl ani byt školníka.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura

SOkA Liberec, Sbírka map a plánů, Archiv města Liberce, škola v Liberci (Komenského ulice, nyní budova TUL), kat. č. 1261, sign. L/3
ZEMAN, Jaroslav: Architektonický a urbanistický vývoj Liberce 1352-2006. Praha, 2009. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění.
ZEMAN, Jaroslav. Stát a jeho architektura. České meziválečné stavby v německém Liberci. In Fontes Nissae 2/2012, Liberec: Technická univerzita 2012.

[IMG]

Půdorys vstupní části-výřez

SOkA Liberec

[IMG]

Hlavní průčelí na plánové dokumentaci

SOkA Liberec

[IMG]

Boční průčelí

SOkA Liberec

[IMG]

Škola na historické pohlednici.

Archiv J. Zemana

[IMG]

Historická pohlednice školy

Archiv J. Zemana

[IMG]

Celkový pohled na budovu

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail jednoho ze vstupů

Foto J. Zeman

[IMG]

Nárožní partie s jedním ze vstupů

Foto J. Zeman

[IMG]

Hlavní průčelí

Foto J. Zeman

[IMG]

Pohled na jeden ze vstupů

Foto J. Zeman