RSS Facebook

Karta stavby 

Kostel sv. Antonína Paduánského

 
Liberec - Ruprechtice
Ruppersdorf
GPS: 50°47'19.207"N, 15°3'54.908"E
Autor:
Max Kühn - (Kühn u. Fanta)
Autor:
Heinrich Fanta - (Kühn u. Fanta)
Účel stavby:
Sakrální stavba
Výstavba:
1908 - 1910
Sloh:
neogotika se secesními prvky
O stavbě

Farní kostel vyrostl coby výrazná dominanta v samém středu tehdy samostatné obce Ruprechtice v blízkosti hlavního náměstí a hřbitova. Areál kostela a přilehlé fary sloužil jako duchovní, sociální a vzdělávací centrum, které mimo jiné zajišťovalo obecní charitativní činnost a duchovní správu místních škol. Realizace stavby byla finančně zaštítěna podporou Spolku pro stavbu kostela v Ruprechticích, který v roce 1906 ustanovil kateřinský továrník Josef Solomon. Architekti využili klasického půdorysu latinského kříže s polygonálním presbytářem a příčnou lodí. Na stavbě se uplatňuje kombinace systému vnějších opěráků a vtažených pilířů, mezi nimiž vznikají mělké přízemní kaple. Při vstupním arkádovém portiku se nachází schodišťová věž ústící na varhanní kruchtu a v jihovýchodním nároží je situována vysoká zvonice. Kostel sv. Antonína Paduánského z velké části navazuje na tradiční představy o podobě farního kostela. Na stavbě se ovšem objevují určité prvky, které odkazují přímo k modernímu architektonickému výrazu. Je to především absence architektonického členění svislých konstrukcí, která je patrná například v interiéru, kde pilířům zcela chybí sokly, patky a hlavice. Absentuje také průběžné kladí, což je možné díky zanedbatelné váze skořepinové klenby, která je zavěšena na železných táhlech v krovu a nepotřebuje tedy římsu, na kterou by nasedala. Areál kostela byl navržen jako jednotný urbanistický celek, citlivě zasazený do původní zástavby. Budova fary ideálně doplňuje výraznou kostelní dominantu a zároveň vychází z tradičního typu obytné liberecké architektury. Souměrnost podélných stěn kostelní lodi je záměrně narušena asymetrickým pojetím vstupního kostelního průčelí. Dvojosá arkáda a schodišťová věž zde vytvářejí malebný celek, volně inspirovaný přístavbami středověkých památek z různých časových období. Chodba mezi kostelem a farou splňuje praktické požadavky na snadnou přístupnost mezi oběma budovami. Svými arkádami zároveň koresponduje se západním kostelním průčelím a volně také odkazuje k architektuře rajských dvorů. Široké prostranství v blízkém okolí areálu dává ještě lépe vyznít jeho celistvosti.
Text Mgr. Aleny Řičánkové

Kde kostel najdete

Mapy.cz

Publikováno v

Kaiser Franz Josef - Jubiläums – Pfarrkirche in Ruppersdorf, in: Reichenberger Seelsorge – Nachrichten, Nr. 24, 12. Juni 1909
Kaiser Franz Josef I. Jubiläums – Pfarrkirche in Ruppersdorf bei Reichenberg, in: Wiener Bauindustrie Zeitung XXX, 1913, 168 – 169, Taf. 39

Literatura a prameny

BOCK, Jiří: Kateřinky 1908 – 2008, Zprávy České Besedy č. 101, Liberec 2008
DOBIÁŠ, Josef: Liberecké chrámy, Liberec 1983 Kaiser Franz Josef - Jubiläum
MÖLLER, Ernst: Ruppersdorf, in: Die Heimatkunde des Bezirkes Reichenberg in Böhmen, IV/5, Reichenberg 1938
RÜCKER, Friedrich: Ing. Prof. Max Kühn, Wien/Berlin 1930
ŘIČÁNKOVÁ, Alena: Sakrální architektura Maxe Kühna a Heinricha Fanty v Liberci (magisterská práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze), Praha 2010
ŘIČÁNKOVÁ, Alena: Sto let od vysvěcení kostela sv. Antonína Paduánského v Liberci – Ruprechticích, in: In Ročenka Liberecké architektury 2010. Liberec: Občanské sdružení Cesty: Fotoarchiv města Liberce 2011
SOkA Liberec, fond Farní úřad Ruprechtice1910 – 1950, Farní kronika, inv. č. 1, sign. FR 1/1, kniha č. 1
SOkA Liberec, fond farní úřad Ruprechtice 1910 – 1950, Inventář kostela sv. Antonína Paduánského, inv. č. 2, sign. FR 1/2, kniha č. 2
SOkA Liberec, fond Městský Národní výbor Liberec, (1910) 1945 – 1990 (1995), Církevní záležitosti (1932) 1945 – 1949 (1959), kart. č. 298, inv. č. 291
TECHNIK, Svatopluk: Liberecké domy hovoří, Liberec 1992
TECHNIK, Svatopluk: Stavební památky města Liberce, Liberec 1988

Odkazy

Historie farnosti:
farnostruprechtice.cz

Výskyty v jiných databázích

Liberecký kraj:
www.liberecky-kraj.cz

hrady cz:
www.hrady.cz

Liberecký deník:
liberecky.denik.cz

[IMG]

celkový pohled

foto: A. Řičánková

[IMG]

fara

foto: A. Řičánková

[IMG]

Hlavní průčelí kostela

foto: Jaroslav Zeman

[IMG]

kruchta

Foto: A. Řičánková

[IMG]

křtitelnice

foto: A. Řičánková

[IMG]

okna sakristie

foto: A. Řičánková

[IMG]

oratoř Josefa Solomona

foto: A. Řičánková

[IMG]

Plastika archanděla Michaela na vstupní arkádě

foto: J. Zeman

[IMG]

Presbytář s oratoří

Foto: A. Řičánková

[IMG]

Spojovací chodba mezi kostelem a farou

foto: A. Řičánková

[IMG]

historická pohlednice

archiv J. Zemana

[IMG]

projekt

Magistrát města Liberce - archiv stavebního úřadu

[IMG]

půdorys

Magistrát města Liberce - archiv stavebního úřadu

[IMG]

řez

Magistrát města Liberce - archiv stavebního úřadu

[IMG]

řez

Magistrát města Liberce - archiv stavebního úřadu